Các dịch vụ khác

- Kinh doanh dụng cụ cắt, kim cơ 

- Thiết kế và thi công nhà xưởng