Dịch vụ quản lý

- Lập kế hoạch dự án 

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm  

- Những ước tính về chi phí

- Thiết kế đồ họa

- Thông tin thị trường